Sociale veiligheid voor met geweld bedreigde leraar

OnderwijsXtra - Hulp voor met geweld bedreigde leraar

Uit de rapportage 'Geweld tegen leraren' van het AD en DUO, blijkt dat vorig schooljaar één op de tien leraren te maken kreeg met fysiek geweld en één op de vijf met verbaal geweld en pesterijen.

Zowel in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.

Er werd meer en meer door leerlingen en hun ouders gescholden, gedreigd, geschopt, geduwd en geslagen. Voor de enquete werden 1083 leraren ondervraagd.

Besturenraad

In november luidde Wim Kuiper van de Besturenraad van protestants-christelijke scholen reeds de noodklok: 'Politiek en samenleving moeten veel nadrukkelijker achter scholen gaan staan'. 

Uit een peiling die de raad onder haar leden hield, stelde 68 procent van schoolleiders dat geweld tegen leraren vaker voorkomt dan gedacht. Echter, zij blijken huiverig om geweldsincidenten naar buiten te brengen. Dat zou immers gevolgen kunnen hebben voor de status van de school.

Wat zijn de oorzaken?

Wat zijn de oorzaken van deze toename in agressie? In 2002 deed de KNP al onderzoek naar geweld tegen leraren en meer dan de helft van de ondervraagden kreeg in één jaar tijd te maken met agressie van ouders, leerlingen of collega's. Tweederde van deze groep werd in de gangen van de school lastiggevallen, 5 procent zelfs thuis.

Huub Buijssen en Mathilde Bos geven in hun boek 'Lesje geleerd? (2002)' al voorbeelden van grof geweld tegen leraren en behandelen de nasleep van de vaak ingrijpende gebeurtenissen.

Wat is er veranderd sindsdien? 

De leraren uit de Duo-enquête geven aan dat zij vooral de laatste drie jaar de gevolgen van meningsverschillen met leerlingen en hun ouders aan den lijve ondervinden. Met een veranderde mentaliteit, accepteren leerlingen en ouders tegenvallende cijfers of een negatief schooladvies namelijk steeds vaker niet. Maar het melden van schoolverzuim bij de leerplichtambtenaar of een leerling straf geven, kan leerlingen en ouders ook door het lint doen gaan.

Wat zijn de gevolgen?

Wat zijn de gevolgen van deze zorgwekkende trend? Het toenemende geweld tegen leraren leidde ertoe dat een kwart van hen met veel minder plezier naar school ging. En zelfs bijna een op de twaalf leraren, functioneert niet meer als voorheen. Dat uiteindelijk de lessen en dus het onderwijs aan hun leerlingen hiervan te lijden krijgt, laat zich raden.

Zijn er oplossingen?

Gelukkig zijn er oplossingen voor dit maatschappelijke probleem; eerder in gang gezette maatregelen en ook nieuwe initiatieven:

Actieplan 'Sociale veiligheid op school'

Al in 2014 stelden de PO-Raad en VO-raad 'Actieplan Sociale veiligheid op school' op, samen met School en Veiligheid. Met dit plan ondersteunen zij scholen bij het creëren van een sociaal veilige schoolklimaat voor zowel leerling én leraar.

Hun ambassadeurs vormen voor bestuurders en schoolleiders een deskundig sparringpartner en een digitaal format geeft richting bij het opstellen van een veiligheidsplan.

Helpdesk

Scholen hebben vanaf dit schooljaar de wettelijke verplichting een veilige werkomgeving voor hun personeel te creëren. Ook moeten zij een antipestcoördinator aanstellen. Bij het invullen van dit nieuwe beleid, kunnen scholen voor moeilijke keuzes staan; welke maatregelen moet of kun je nemen om personeel te beschermen? En kan ongewenst gedrag en agressie worden voorkomen?

School & Veiligheid heeft informatie en handreikingen voor scholen. Wilt u advies over veiligheidsmaatregelen op school of heeft u vragen naar aanleiding van een incident dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van Stichting School & Veiligheid.

'Op Koers' conferenties

Volgens Ellen Hondius van School en Veiligheid, moeten scholen grensoverschrijdend gedrag van leerlingen en hun ouders niet tolereren, maar sturen op duidelijke regels en straffen bij overtredingen. In dit kader organiseert School en Veiligeid in februari, conferenties over sociale veiligheid op school. Scholen kunnen hier volop inspiratie opdoen, hoe sociale veiligheid op hun school vorm te geven.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de problematiek van de bedreigde en gepeste leraar? Of wilt u meer informatie over het creëren van een veilig klimaat zonder geweld, pesten, discriminatie of radicalisering in uw klas en school? Klik dan op de knoppen hieronder. U vindt hier alle relevante links verzameld.

 

De gepeste leraar

 

Vreedzame School

 

Wij wensen u een vreedzame en veilige lessen en school toe!
 
Yvonne Koster
OnderwijsXtra
 

© OnderwijsXtra

© 2011 Het maken van kopieën of printscreens van onze website(pagina's) of enige andere vorm van duplicatie zonder onze nadrukkelijke en schriftelijke toestemming is verboden.
OnderwijsXtra | Alle rechten voorbehouden | KvK 54015545
privacybeleid | disclaimer